หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุภาภรณ์ รสโหมด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.คลองน้อย
โทร : 087-8044325
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวผุสดี ห้องจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035-768567
นางสุภาภรณ์ รสโหมด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-8044325
นายอานันท์ ติ๊บนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-2186326