หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตราการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้หรือรับสินบน [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ มาตราการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำความเสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาราชการ [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2