หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
  
 
 


นายเพ็ชรุ่ง สิงหไพศาล
ประธานสภา อบต.คลองน้อย
 


นายอนันต์ เข็มทอง
รองประธานสภา อบต.คลองน้อย


นายสุภาพ ขันทอง
เลขานุการสภา อบต.คลองน้อย
 
 


นางสมใจ บุญเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ตำบลคลองน้อย


นางสาววันเพ็ญ ทศพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ตำบลคลองน้อย


นายวิทยา ลือสาคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ตำบลคลองน้อย


นางมะลิ อรรถาวีร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ตำบลคลองน้อย


นายสัญญา สังคะโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ตำบลคลองน้อย


นางมลิวัลย์ คล้ายมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ตำบลคลองน้อย